محصولات
بایگانی ریلی متحرک ، فایل ریلی
سیستمهای بایگانی مکانیکی

مکانیکی:
سیستم قفسه بندی متحرک، راه حل مناسبی برای صرفه جویی در فضا و افزایش ظرفیت فضای بایگانی بوده و نقش موثری در بهینه سازی و کاربرد قفسه بندی از نظر فضای مورد نیاز ، برقرار نظم و ایجاد امنیت اسناد و مدارک ابقا مینماید. در سیستم قفسه بندی ثابت برای دسترسی به هر ردیف از قفسه های موجود یک راهرو ضروری میباشد و در نتیجه حجم زیادی از فضا را راهرو های بین قفسه ها اشغال میکند. قفسه بندی متحرک ریلی با امکان حرکت و جا به جایی قفسه ها این مشکل را مرتفع نموده و برای دسترسی به چندین ردیف از قفسه ها  تنها یک راهرور مورد نیاز میباشد زیرا با حرکت دادن هر یک از کمد ها بایگانی ریلی امکان ایجاد راهرو در بین ردیف های قفسه بندی فراهم گردید ، و در نتیجه صرفه جویی قابل توجهی در فضا به وجود می آید.