محصولات
بایگانی ریلی متحرک ، فایل ریلی
سیستمهای بایگانی اتوماتیک

اتوماتیک :

طراحی محصول طوریست که به قفسه ریلی بعد از قرار گیری بر روی ریل ها توسط یک پنل الکترونیکی . تنها با فشردن یک دکمه با حرکتی نرم تحت کنترل کاربر قرار می گیرد.این قفسه بایگانی علاوه بر این قابلیت کنترل دستی، کامپیوتری و کنترل از راه دور را برای کاربر ایجاد می کند.