محصولات
فایلهای کشویی

این فایل‌ها در انواع 2 تا 4 کشو ارائه می‌گردد که می‌تواند دارای قفل مرکزی یا هر کشو دارای قفل مجزا باشد