کمد بایگانی

از کمد‌های بایگانی برای قرار دادن انواع اسناد درون زونکن‌ها، باکس‌ها و پوشه‌ها درون آن استفاده می‌نمایند. کمد‌های بایگانی در دو نوع دوار و کتابخانه‌ای موجود هستند.

کمد بایگانی دوار

معمولا این کمدها برای فایل‌های بشقابی بدون کاور استفاده می‌شوند.

توضیحات اندازه در این صفحه می‌باشد.

کمد بایگانی کشویی

در این نوع بایگانی، پرونده‌ها درون کشوها به صورت مجزا قرار می‌گیرند.

توضیحات:

ابـعـاد فـایل: 60  *  50  *  140 این ابعاد جهت 4 کشو می باشد

کمد بایگانی کتابخانه‌ای

از این نوع کمد برای قرار دادن اسناد به صورت قفسه قفسه استفاده می‌شود.

توضیحات:

ابعاد فایل: 40  *  100  *  200

گـنجـایش: 5 طبـقه هـر طبقه 

12 جـلد زونگن 7/5 سـانتی