پوشه

پوشه‌ها برای بایگانی اسناد با حجم عمدتا پایین استفاده می‌شوند. پوشه‌ها سه دسته آویز، معمولی و کشویی را دارند. 

پوشه معمولی

از پوشه معمولی برای بایگانی اسناد استفاده می‌نمایند.

پوشه آویز

از پوشه آویز برای بایگانی اسنادی که پرکاربرد هستند استفاده می‌نمایند.

پوشه کشویی

از پوشه کشویی برای بایگانی اسنادی که نیازمند جابه‌جایی هستند استفاده می‌نمایند.