پارتیشن بندی

جهت بخش بندی محیط کار از این نوع محصولات استفاده می‌کنند.