بایگانی دوار

بایگانی دوار نوعی از بایگانی اسناد است که اسناد  به صورت دایره‌ای کنار هم قرار می‌گیرند. عموما با کمد هستند و یا به صورت بدون کمد ارائه می‌شوند.

که این فایل‌ها با رنگ الکترواستاتیک پودری چرمی (ضد خش) ارائه می‌گردند.

بایگانی دوار ۲ طبقه

در این نوع بایگانی، فایل‌های دوار در ۲ طبقه به صورت کمد دار ارائه می‌شوند.

توضیحات:

ابعاد فایل: 97  *  97  *  100

گـنـجـایش هر سینی مطابق

فـایل هـای 4 و 5 طبقه دوار

بایگانی دوار ۴ طبقه

در این نوع بایگانی، فایل‌های دوار در ۴ طبقه به صورت کمد دار ارائه می‌شوند.

توضیحات:

ابـعاد فایل: 87  *  87  *  197

گـنـجـایش 800 پـوشـه آویز با عطف ۱

یا: 180 جلد زونکن با عطف 4.5 آویز

یا: 220 جلد زونکن با عطف 2.5 آویز

بایگانی دوار ۵ طبقه

در این نوع بایگانی، فایل‌های دوار در ۵ طبقه به صورت کمد دار ارائه می‌شوند.

توضیحات:

ابـعاد فـایل: 87  *  87  *  197

گنجایش 150جلد زونکن با عطف 7.5

یـا: 225 جـلـد زونـکـن با عطف 4.5

یـا: 275جـلـد زونـکـن با عطف 2.5

بایگانی دوار بشقابی بدون کاور

در این نوع بایگانی، فایل‌های دوار به صورت بدون کمد با پایه‌ی ثابت و چرخ‌دار ارائه می‌شوند.

توضیحات:

گنجـایش هـر سینی مطابق

فایل های 4 و 5 طبقه دوار

قـابل ساخت از 1 تا 5 طبقه

 

محصولات