سیستم های بایگانی متحرک -بایگانی ریلی -کمد دوار -فایل نقشه- فایل دوار- کمد ریلی

بایگانی متحرک

کمد دوار

فایل دوار


سیستم های بایگانی متحرک

::. براي ورود به سايت بايگان گستر كليك نماييد .::

بایگانی متحرک
• سیستمهای بایگانی متحرک
• کمد دوار
• فایل دوار
• قفسه بایگانی متحرک
• زونکن
• زونکن آویز
• زونکن دوار
• پوشه
• پوشه آویز
• کمد متحرک
• کمد ریلی
• قفسه متحرک
• فایل
• پارتیشن
• فایل نقشه

فایل نقشه

قفسه بایگانی

 زونکن آویز دوار

سیستم های بایگانی ریلی

 خدما بایگان گستر شامل بایگانی ریلیو همچنین  سیستم های بایگانی ریلی که  فایل دوار از طریق  کمد دوار، فایل نقشه تا کمد متحرک و کمد ریلی، قفسه متحرک تا  زونکن آویز، پوشه آویز